Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaje zadávané kupujúcim pri objednávke považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom.

Kupujúci týmto dáva poskytovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov a údajov o objednávkach za účelom vytvorenia databázy kupujúcich, vedenia účtov kupujúcich a ich správy. Kupujúci udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. V prípade, že kupujúci odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, poskytovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu jeho osobných údajov.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Súčasne v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu.

Kupujúci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje práva v oblasti ochrany osobných údajov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu office@eduland.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na predávajúceho alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 (02) 4444 1000
Mob: +421 903 77 06 87
Email: office@eduland.sk