logo edu-land
kurzy účtovníctva

Všeobecné obchodné podmienky pre živé školenia

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EDU-LAND s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO:45722081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 67774 / B (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o doplnkovom vzdelaní (ďalej len „zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu.

1.6 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár.

1.7 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom doplnkovom vzdelávaní (ďalej len „produkt“). Na základe objednávky sa zákazníkovi vystaví do troch pracovných dní zálohová faktúra a zašle spolu s potvrdením o prijatí objednávky na email uvedený v objednávke.

1.8 Produktom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky doplnkové vzdelávania.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednanie produktov je možné na internetovej stránke www.kurzy-skolenia.com.

2.2 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po vyplnení objednávkového formulára a následná úhrada ceny v zmysle zaslanej zálohovej faktúry je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

2.3 K akceptácii objednávky produktov zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny na účet poskytovateľa, pričom poskytovateľ zároveň informuje objednávateľa, že produkt bol zaplatený a miesto na doplnkovom vzdelávaní je zabezpečené.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Základným platidlom je mena euro.

IV. Zmluvné podmienky

4.1. Podmienky konania doplnkového vzdelania:

Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť dátum začatia konania dohodnutého doplnkového vzdelania v situácii a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie do priestorov konania doplnkového vzdelania, náhla a neočakávaná práceneschopnosť lektora).

Poskytovateľ je povinný bezodkladne po tom, čo sa o takejto vzniknutej situácii dozvedel, oboznámiť objednávateľa, resp. všetkých účastníkov doplnkového vzdelania a navrhnúť a dohodnúť náhradný termín konania doplnkového vzdelania.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť termín prvého konania doplnkového vzdelania na iný najbližšie možný vhodný termín, pokiaľ sa 7 dní pred termínom prvého konania doplnkového vzdelania neprihlási viac ako 5 účastníkov. V takom prípade bude už s prihlásenými záujemcami dohodnutý nový termín začatia konania doplnkového vzdelania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Poskytovateľ môže objednávateľovi ponúknuť za predpokladu jeho záujmu, po vzájomnej dohode a priplatení si k už zaplatenej cene podľa uzavretej zmluvy individuálneho doplnkového vzdelania, ktorý sa vzhľadom na individuálny prístup pri dodržaní kvalitatívnej úrovne primerane časovo skráti, vzhľadom na to, že sa mu lektor počas celého trvania doplnkového vzdelania venuje individuálne.

V prípade, že objednávateľ o individuálne doplnkové vzdelanie nemá záujem, poskytovateľ mu ponúkne iné, náhradné termíny konania doplnkového vzdelania. V prípade, že by záujemcovi nevyhovoval žiaden z navrhnutých termínov začatia konania doplnkového vzdelania, poskytovateľ mu vráti zaplatenú čiastku na cene doplnkového vzdelania.

4.2. Podmienky zrušenia účasti zo strany objednávateľa:

Objednávateľ je povinný každé zrušenie účasti (stornovanie prihlášky) na doplnkovom vzdelaní oznámiť poskytovateľovi písomne; v prípade použitia elektronickej pošty je potrebné takýto spôsob oznámenia do dvoch dní potvrdiť doporučenou zásielkou na adresu poskytovateľa.

Zrušenie prihlášky (stornovanie prihlášky) zo objednávateľa záujemcu 30 a viac dní pred prvým konaním doplnkového vzdelania je bezplatné.

Zrušenie prihlášky (stornovanie prihlášky) zo strany objednávateľa 6 až 29 dní pred prvým konaním doplnkového vzdelania: objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok vo výške 10,- €.

Zrušenie prihlášky (stornovanie prihlášky) zo strany objednávateľa 1 až 5 dní pred prvým konaním doplnkového vzdelania: objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok vo výške 50% z ceny doplnkového vzdelania, najmenej však 25,- €.

Storno poplatok vo výške 100% z ceny doplnkového vzdelania pri neúčasti objednávateľa na doplnkovom vzdelaní môže poskytovateľ posudzovať individuálne od prípadu k prípadu.

4.3 Zabezpečenie miesta na doplnkovom vzdelaní:
miesto na doplnkovom vzdelaní je zabezpečené až po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre do dátumu splatnosti. V prípade, že poplatok nebude uhradený do dátumu splatnosti, poskytovateľ môže ponúknuť miesto ďalšiemu záujemcovi.

4.4 Zmena lektora:
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny lektora / lektorky. Zmena môže byť krátkodobá alebo trvalá. Účastníkovi nevzniká žiadny nárok na vrátenie ceny za doplnkové vzdelanie alebo iná náhrada.

4.5 Vylúčenie účastníka z výuky:

V prípade, že účastník bude počas výuky kurzu alebo školenia vyrušovať, nedodržiavať režim výučby alebo inak porušovať dobré mravy, bude na podnet lektora (lektorky) okamžite vylúčený z kurzu alebo školenia. Nebude mu umožnený ďalší vstup do školiacej miestnosti. Účastníkovi nevzniká žiadny nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ani alikvotnej čiastky.

V prípade, že účastník príde na výuku chorý tak, že by mohol svojím ochorením nakaziť ostatných prítomných osôb (t. j. bude mať zjavné známky ochorenia: kašlanie, kýchanie, smrkanie alebo sám povie, že je chorý), bude okamžite vylúčený z výuky. Poskytovateľ môže tomuto účastníkovi poskytnúť možnosť absolvovať vymeškané hodiny v inom otvorenom kurze. Účastníkovi nevzniká žiadny nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ani alikvotnej čiastky.

4.6 Zodpovednosť:

Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví, stratu a poškodenie osobných vecí a majetku účastníka počas celého trvania kurzu alebo školenia. Každý účastník je zodpovedný dohliadať si na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru.

V. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

5.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

5.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na tejto webovej stránke poskytovateľa.

5.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

5.5 Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
a. adresa: EDU-LAND s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
b. telefónne číslo: +421 02 4444 1000
c. email. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VI. Reklamácie

V prípade nespokojnosti objednávateľa s odbornou úrovňou lektora, prípadne so spôsobom vedenia doplnkového vzdelania alebo pre situáciu, ktorú poskytovateľ nemôže ovplyvniť, objednávateľ takýto podnet musí ako reklamáciu opísať a zdôvodniť poskytovateľovi v prvý deň konania doplnkového vzdelania, najneskôr do troch hodín od začatia konania doplnkového vzdelania, a to v prvý deň začatia konania doplnkového vzdelania.

Ak na to budú vytvorené podmienky, po vzájomnej dohode poskytovateľa a záujemcu, poskytovateľ môže zaradiť záujemcu inému lektorovi v náhradnom termíne doplnkového vzdelania.

Podnety, sťažnosti, reklamácie záujemcu po uplynutí tejto doby poskytovateľ nebude akceptovať, avšak môže ich posudzovať individuálne.

Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.

VII. Ochrana osobných údajov a súkromia

Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete firme EDU-LAND s.r.o. . Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke: www.kurzy-skolenia.com/ochrana-osobnych-udajov

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti EDU-LAND s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 25.5.2018.