logo edu-land
zákon o dph kurz
Nová povinnosť platiteľov DPH od 15.11.2021

Nová povinnosť platiteľov DPH od 15.11.2021

Platitelia DPH majú novú oznamovaciu povinnosť. Sú povinní oznámiť bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Týka sa to všetkých vlastných tuzemských aj zahraničných účtov.

A nielen to. Ak podnikateľ občas použije na podnikanie svoj súkromný účet, musí ho oznámiť. Príkladom môže byť občasná úhrada faktúry zo svojho súkromného účtu.

Táto nová oznamovacia povinnosť je zavedená do zákona o DPH od 15.11.2021.

Oznámenie sa podáva na formulári na webe finančnej správy. Má názov: Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty …“ Formulár je umiestnený tam, kde sa podávajú aj daňové priznania a výkazy k DPH.

V oznámení sa uvedú účty v tvare IBAN. Ak účty patria inej osobe, uvedie sa aj meno a priezvisko alebo názov osoby, ktorej ten účet patrí.

Kedy je potrebné podať toto oznámenie? Zákon uvádza v § 6, že „bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet zriadil“.

„Starých“ platiteľov DPH sa táto povinnosť dotýka tiež. Nový § 85kk uvádza splnenie tejto povinnosti v termíne od 15.11.2021 do 30.11.2021. Rovnako na tom vyššie uvedenom formulári. Aj tu však treba uviesť dátum odkedy sa účet používa. Tu vznikol niekedy problém s dohľadaním dátumu založenia účtu. Metodický pokyn v tomto prípade nápomocný nebol, preto som v takomto prípade uviedla dátum 15.11.2021 (účinnosť novely DPH), a potom som cez všeobecné podanie doplnila oznámenie informáciou, že dátum nevieme dohľadať.

K čomu to celé je? Na webe finančného riaditeľstva budú od 1.1.2022 v zozname platiteľov DPH uvedené aj ich bankové účty.

Ak máte záujem o podrobné informácie, nižšie Vám uvádzam aj znenie nových ustanovení zákona o DPH, a to § 6 a § 85kk. Doplnené boli do zákona novelou – zákonom č. 408/2021 Z. z. s účinnosťou od 15.11.2021.

㤠6
Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa

(1) Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu SR (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet zriadil.

(2) Ak okrem bankového účtu oznámeného podľa odseku 1 alebo podľa § 85kk chce platiteľ používať aj iný bankový účet, je povinný tento účet oznámiť spôsobom podľa odseku 5 finančnému riaditeľstvu predtým, ako ho začne používať na podnikanie.

(3) Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu oznámeného podľa odsekov 1 a 2 alebo podľa § 85kk, a to bezodkladne odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

(4) Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.

(5) Oznámenie podľa odsekov 1 až 3 alebo podľa § 85kk platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“), prostredníctvom elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu.5ad)

(6) Finančné riaditeľstvo zverejní na webovom sídle finančného riaditeľstva aktualizovaný zoznam bankových účtov platiteľa oznámených podľa odsekov 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa odseku 5.

(7) Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.

(8) Ak platiteľ na tlačive podľa odseku 5 uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5ad znejú:

„5) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5ad) § 33 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.“.

㤠85kk
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021

Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb.

5/5 - (5 votes)
Štítky:
Ing. Adriana Gazdová
Odborníčka - lektorka účtovníctva a DPH, autorka video kurzov účtovníctva a daní.

AKCIA

kurzy účtovníctva

ÚČTOVNÉ VIDEO KURZY