logo edu-land
akcia kurzy účtovníctva
clanok-25-2

Kto je zodpovedný za účtovníctvo

Účtovníctvo je jedným z kľúčových pilierov podnikateľskej činnosti. Zodpovednosť za jeho vedenie a správnosť je definovaná zákonmi a predpismi, ktoré musia byť striktne dodržiavané. Tento článok sa zameriava na to, kto je podľa slovenských zákonov zodpovedný za účtovníctvo a aké povinnosti a zodpovednosti z toho vyplývajú.

Základný právny rámec

Hlavným legislatívnym dokumentom upravujúcim účtovníctvo na Slovensku je Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tento zákon stanovuje povinnosti účtovných jednotiek, definíciu účtovníctva, zásady správneho vedenia účtovníctva a sankcie za nedodržiavanie zákonných požiadaviek.

Štatutárny orgán

Primárna zodpovednosť za účtovníctvo leží na štatutárnom orgáne účtovnej jednotky. To znamená, že v s.r.o. je to konateľ, v akciovej spoločnosti predstavenstvo. Štatutárny orgán je zodpovedný za to, aby účtovníctvo bolo vedené v súlade s platnými zákonmi a predpismi, aby boli správne zostavené účtovné závierky a aby boli dodržané všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania účtovných informácií.

clanok 25

Externí účtovníci a účtovné firmy

Firmy často využívajú externých účtovníkov alebo účtovné firmy. Tí môžu pomáhať s vedením účtovníctva, prípravou účtovných závierok a daňovým poradenstvom. Aj keď je účtovníctvo vedené externým subjektom, zodpovednosť za správnosť účtovníctva zostáva na štatutárnom orgáne účtovnej jednotky. Externý účtovník alebo účtovná firma poskytujú svoje služby na základe zmluvy a nesú zodpovednosť za odborné vykonanie zverených úloh, avšak konečná zodpovednosť za dodržiavanie zákonných povinností zostáva na štatutárnom orgáne.

Interní účtovníci

Veľké spoločnosti často zamestnávajú interných účtovníkov alebo celé účtovné oddelenia, ktoré sú priamo zodpovedné za každodenné vedenie účtovníctva. Interní účtovníci musia dodržiavať rovnaké zákonné požiadavky a normy ako externí účtovníci. Sú podriadení štatutárnemu orgánu a musia zabezpečiť, aby všetky účtovné operácie boli vykonané správne a v súlade s platnou legislatívou.

Sankcie

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve stanovuje sankcie za nedodržiavanie povinností v oblasti účtovníctva. Tieto sankcie môžu zahŕňať pokuty, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť v prípade závažných porušení. Preto je dôležité, aby účtovné jednotky dodržiavali všetky právne predpisy a zabezpečili správne vedenie účtovníctva.

Zodpovednosť za účtovníctvo podľa slovenských zákonov je komplexná a zahŕňa viaceré úrovne. Hlavnú zodpovednosť nesie štatutárny orgán účtovnej jednotky, ktorý musí zabezpečiť, aby účtovníctvo bolo vedené v súlade s právnymi predpismi. Externí a interní účtovníci plnia dôležitú úlohu pri vykonávaní účtovných činností, avšak konečná zodpovednosť za dodržiavanie zákonných požiadaviek zostáva na štatutárnom orgáne. Dodržiavanie zákonov a správne vedenie účtovníctva je kľúčové pre zabezpečenie transparentnosti a dôveryhodnosti podnikateľskej činnosti.


Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Všetky videá nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na Odber YouTube kanála tu.

5/5 - (1 vote)
edu-land
Zlepšite svoje účtovnícke zručnosti a získajte konkurenčnú výhodu na trhu práce s našimi online účtovnými video kurzami! S našou licenciou na jeden rok máte neobmedzený prístup ku všetkým kurzom a materiálom, ktoré Vám pomôžu stať sa odborníkom v účtovníctve. Dostupné online 24/7.

Zákon o DPH

video kurz zákon o dph

VIDEOKURZ

Tento kurz vám ponúka najnovšie informácie a praktické príklady podľa aktuálneho zákona o DPH. Pomôže vám pochopiť, ako správne postupovať v oblasti dane z pridanej hodnoty a úspešne sa v ňom orientovať.