logo edu-land
zákon o dph kurz
Odpis pohľadok

Odpis pohľadávok

Odpis pohľadávok v podvojnom účtovníctve podnikateľov, neziskových a rozpočtových organizácií

Odpis pohľadávky predstavuje trvalé zníženie hodnoty pohľadávky v účtovníctve. Odpis pohľadávky sa účtuje pri trvalom upustení od jej vymáhania. Opravnou položkou vyjadrujeme iba dočasné zníženie hodnoty pohľadávky.

Odpísanie pohľadávky = vyradenie pohľadávky z účtovníctva.

Kedy?

Môžu nastať situácie, kedy účtovná jednotka (napr. firma) nedokáže svoje pohľadávky vymôcť. Je to napríklad v prípadoch, keď dlžník zanikol (zomrel) alebo nie je schopný splatiť dlh alebo to vyplýva z výsledku reštrukturalizačného alebo konkurzného konania, resp. ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku.

Niekedy účtovná jednotka (ÚJ), daňovník, stotožní svoje účtovníctvo, v súvislosti s odpisom pohľadávok, so zákonom o dani z príjmov a prikloní sa k tomu, že ak je pohľadávka viac ako 1080 dní po splatnosti, tak pohľadávku odpíše účtovne aj daňovo.

Príklad č. 1:

Na účte 311 – Odberatelia evidujeme pohľadávku 2400,- eur voči dlžníkovi (odberateľovi), ktorá bola splatná 15.6.2016. V roku 2016 sme vytvorili opravnú položku k tejto pohľadávke v sume 960,- eur.

960,- eur zápisom 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam / 391 – Opravné položky k pohľadávkam

Neziskové ÚJ použijú pri zápise tvorby opravnej položky účet nákladov 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek. Zápis teda bude: 558 / 391.

V októbri 2017 sme dostali informáciu, že náš dlžník zanikol. Pristúpime preto k odpísaniu pohľadávky. Účtujeme interným dokladom najprv zúčtovanie opravnej položky v sume 960,- eur a potom samotný odpis pohľadávky, pri ktorom použijeme účet nákladov. Obidva účtovné záznamy zachytávajú zánik (úbytok) pohľadávky, resp. vyradenie pohľadávky z účtovníctva:

960,- eur zápisom 391 – Opravné položky k pohľadávkam / 311 – Odberatelia

1440,- eur zápisom 546 – Odpis pohľadávky / 311 – Odberatelia

Neziskové ÚJ použijú z účtovej osnovy nákladový účet 543 – Odpísanie pohľadávky, takže zápis bude: 543 / 311.

Z príkladu vidíme, že pred vyradením pohľadávky z účtovníctva sa zúčtuje vytvorená opravná položka k pohľadávke na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávky (391 / 311 alebo iný účet pohľadávok).

Na účte 546 – Odpis pohľadávky (u neziskoviek na účte 543 – Odpísanie pohľadávky) sa účtuje aj postúpenie pohľadávky z hospodárskej (prevádzkovej) činnosti a odpis pohľadávok podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Príklad č. 2:

Evidujeme pohľadávku voči odberateľovi v sume 30000,- eur na účte 311 – Odberatelia. Netvorili sme opravnú položku k tejto pohľadávke. Pohľadávka má dvojmesačnú splatnosť. Vedenie rozhodlo, že túto pohľadávku postúpime – predáme spoločnosti, ktorá sa zaoberá faktoringom. Predali sme ju 16.10.2017 za 28000,- eur. Dňa 16.10.2017 zaúčtujeme vyradenie pohľadávky z účtovníctva interným dokladom v sume:

30000,- eur zápisom 546 – Odpis pohľadávky / 311 – Odberatelia.

Neziskovky zápisom: 543 – Odpísanie pohľadávky / 311 – Odberatelia.

Zároveň zaúčtujeme predaj pohľadávky na základe zmluvy s faktoringovou spoločnosťou, ktorej sme predali pohľadávku. Vzniká tu nová pohľadávka (voči faktoringovej spoločnosti) a výnos z predanej pohľadávky, ktoré zaúčtujeme v sume:

28000,- eur zápisom 315 – Ostatné pohľadávky / 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok.

Neziskové ÚJ pri zápise tejto transakcie použijú iný účet výnosov: 315 – Ostatné pohľadávky / 643 – Platby za odpísané pohľadávky.

Potom by mala nastať situácia, kedy nám budú pripísané peňažné prostriedky v sume 28000,- eur na bankový účet. Zaúčtujeme ich na základe výpisu z banky:

28000,- eur zápisom 221 – Bankové účty / 315 – Ostatné pohľadávky.

V praxi sa stali aj prípady, že účtovná jednotka odpísala pohľadávku, nepostúpila ju a po nejakom čase dlžník uhradil pohľadávku, resp. jej časť. Vtedy zaúčtujeme inkaso odpísanej pohľadávky takto:

221 – Bankové účty (ak sú pripísané peňažné prostriedky na účet) / 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok (neziskovky: 643 – Platby za odpísané pohľadávky).

Ako lektorka a účtovníčka zastávam zásadu: Dôveruj, ale preveruj. 🙂 Preto Vám na tomto mieste uvádzam informáciu o tom, kde postupy účtovania v podvojnom účtovníctve uvádzajú tému odpisu pohľadávok. Je to v týchto ustanoveniach:

  • pre podnikateľov v § 68 ods. 5,
  • pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v § 61 ods. 5,
  • pre neziskové účtovné jednotky v § 57 ods. 3.

Ďakujem Vám za pozornosť.
Ing. Adriana Gazdová

5/5 - (7 votes)
Ing. Adriana Gazdová
Odborníčka - lektorka účtovníctva a DPH, autorka video kurzov účtovníctva a daní.

AKCIA

kurzy účtovníctva

ÚČTOVNÉ VIDEO KURZY