kurzy účtovníctva
akcia kurzy účtovníctva
daňové priznanie FO

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023

Daň z príjmov fyzickej osoby

PRIPOMIENKA • RÝCHLA INFORMÁCIA

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za každý kalendárny rok v termíne do troch kalendárnych mesiacov po skončení príslušného roka. Podanie možno vykonať na akomkoľvek daňovom úrade, alebo pobočke daňového úradu alebo kontaktnom mieste daňového úradu.

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, ak celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eur (s výnimkou uvedenej v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov) alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Celkové zdaniteľné príjmy zahŕňajú všetky dosiahnuté príjmy, ktoré podliehajú dani a nie sú oslobodené od dane z príjmov. Taktiež sa sem zahrňuje príjem dosiahnutý zo zahraničia, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR).

Pri posudzovaní povinnosti podať daňové priznanie (2 461,41 eur) sa do celkových zdaniteľných príjmov nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pokiaľ:

• vybratie dane splní daňovú povinnosť, alebo

• daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň).

daňové priznanie fo 2023

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja).

Túto lehotu si môžu daňovníci posunúť na základe oznámenia o 3 mesiace. Ak majú zdaniteľné príjmy zo zahraničia, tak až o 6 mesiacov.

V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

– – – – –
Všetky informácie o dani z príjmov fyzických osôb nájdete na stránke finančnej správy tu.
– – – – –
Hľadáte spoločnosť, ktorá by vám vypracovala daňové priznanie? Pozrite si katalóg účtovníkov.

5/5 - (1 vote)
edu-land
Zlepšite svoje účtovnícke zručnosti a získajte konkurenčnú výhodu na trhu práce s našimi online účtovnými video kurzami! S našou licenciou na jeden rok máte neobmedzený prístup ku všetkým kurzom a materiálom, ktoré Vám pomôžu stať sa odborníkom v účtovníctve. Dostupné online 24/7.

AKCIA

kurzy účtovníctva

ÚČTOVNÉ VIDEO KURZY